TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Ba 20, 2018 8:27 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH RA QUÂN LÀM

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

        Thực hiện theo công văn số 596-CV-HU ngày 07/03/2018 của Ban thường vụ huyện ủy về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện và công văn số 60/PGD-ĐT huyện Nam Trực về việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường.

           Sáng ngày 18/3/2018 Trường tiểu học Nam Thịnh tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường.

anh 1

anh 2

anh 3

anh 5

anh 4